SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN SPIEGELING

 

Aktiviteiten aanbod Spiegeling

De aktiviteiten die SPIEGELING aanbiedt, zijn in chronologische volgorde te vinden op de agendapagina van de website. Inschrijving voor een aktiviteit geschiedt altijd schriftelijk: door aanmelding via de website via de link inschrijven of door een apart aanmeldingsmailtje te sturen naarinfo AT spiegeling DOT net"> info AT spiegeling DOT net
 

Inschrijving voor aktiviteiten

Bij inschrijving voor een aktiviteit, zowel een groepsaktiviteit als voor een individuele sessie, wordt het deelnamebedrag altijd vooraf overgemaakt op de bankrekening van SPIEGELING. Pas zodra het bedrag door Spiegeling is ontvangen ben je verzekerd van je deelname of van je afspraak.

Om dit bedrag te voldoen ontvang je – na ontvangst van je aanmeldingsbericht - per mail een factuur met daarop je voor- en achternaam + adresgegevens.

Met ontvangst van je overmaking is je deelname automatisch bevestigd en je plaats gereserveerd. Aanmeldingen gaan op volgorde van ontvangen betaling en zijn definitief als het bedrag is ontvangen. Voor de meeste aktiviteiten geldt een aparte annuleringsregeling die vermeld staat op de te versturen factuur.
 

Aantal deelnemers

De groepsaktiviteiten hebben doorgaans een minimum van 4 én een maximun van 12 aan aantal deelnemers. Indien het minimum aantal deelnemers niet op tijd is behaald, kan de aktiviteit én de inschrijving door SPIEGELING worden geannuleerd.
Het ontvangen inschrijfbedrag wordt hierbij gerestitueerd aan de deelnemer.

SPIEGELING is niet aansprakelijk voor overige kosten (of ander praktisch ongemak) die de deelnemer mogelijk heeft gemaakt.
Omdat SPIEGELING persoonlijke aandacht en kwaliteit belangrijk vindt, wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 12 deelnemers; in sommige gevallen kan dit ook minder zijn. Dit staat altijd op de site vermeldt bij de betreffende aktiviteit.
 

Algemene annuleringsregels

Zodra je betaling is ontvangen, is je deelname definitief. Per aktiviteit geldt een annuleringsregeling die op de factuur vermeld staat, zodat iedere deelnemer vooraf op de hoogte is van de annulerings procedure.

Zodra de deadline voor annulering is gepasseerd is géén restitutie meer mogelijk!  

Dit geldt eveneens voor onverwachte maatschappelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld met de coronacrisis
Als er bijvoorbeeld van overheidswege maatregelen worden uitgevaardigd waardoor een geplande aktiviteit geen doorgang kan vinden op het afgesproken tijdstip, blijft de betaling staan en wordt de aktiviteit uitgesteld naar een later moment waarop die wel weer kan plaatsvinden.

SPIEGELING kan overwegen, in overleg met de deelnemers, om tussentijds een alternatief aanbod te doen, afhankelijk van de situatie.
 

Annulering door Spiegeling

SPIEGELING heeft altijd het recht de aktiviteit te annuleren wegens te weinig deelnemers, overmacht of andere gewichtige (persoonlijke) omstandigheden.
Onder overmacht of gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn, dat gebondenheid van Spiegeling aan de uitvoering van de aktiviteit in redelijkheid niet kan worden gevergd.

In dat geval zal SPIEGELING zorg dragen voor restitutie van het reeds ontvangen deelnemersbedrag. SPIEGELING kan ook hierbij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel gemaakte kosten door de deelnemer (of ander praktisch ongemak), anders dan het betaalde deelnemersbedrag.
 

Annulering door de deelnemer

Annuleringen door de deelnemer dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij SPIEGELING. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.

Per aktiviteit geldt een annuleringsregeling die vermeld staat op de bijbehorende factuur die je bij betaling ontvangt.
Deze annuleringsregeling is bindend. Voor onverwachte urgentie omstandigheden (ernstige ziekte, overlijden of anderszins urgent) kan - in onderling overleg (!)  apart worden gekeken en wellicht eventueel een uitzondering worden gemaakt.

Annulering vanwege door de overheid beperkte maatregelen waardoor een aktiviteit niet door kan gaan op het afgesproken tijdstip is niet aan de orde. Dan zal er gekeken worden naar een moment later in de tijd waarop de geplande aktiviteit wél doorgang kan vinden, of naar een alternatieve invulling van het aanbod.

Onvoorziene maatschappelijke omstandigheden zijn echter géén grond van annulering.
 

Privacy

SPIEGELING verklaart hierbij zorgvuldig om te zullen gaan met de persoonsgegevens van de deelnemer en die niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor correspondentie inzake de aktiviteit waaraan wordt deelgenomen. In verband met de wettelijke verplichting door de Belastingdienst, zullen inschrijfgegevens tot 7 jaar na aanmelding in de administratie van SPIEGELING worden bewaard.
 

Vertrouwelijkheid

SPIEGELING gaat ervan uit dat alle persoonlijke informatie die tijdens een aktiviteit door de deelnemer wordt gedeeld ten aanzien van diens eigen proces, achtergrond en ervaring tijdens de aktiviteit'vertrouwelijk is en binnenskamers' blijft en niet door SPIEGELING, noch door de deelnemers, naar buiten toe met derden wordt besproken.
Indien SPIEGELING als voorbeeld een casus zou willen gebruiken ter illustratie op de website, zal dit altijd anoniem en met onherkenbaarheid des persoons weergegeven worden. Bij twijfel zal SPIEGELING eerst contact opnemen met de desbetreffende persoon
 

Aansprakelijkheid en disclaimer
 

Deelname aan een aktiviteit geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid van de aanmelder.
SPIEGELING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de aktiviteit door onvoorziene omstandigheden, noch voor eventuele ongevallen, letsel, of – in welke vorm dan ook - beschadiging, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen en/of andersoortige persoonlijke schade van de deelnemer.

SPIEGELING wijst inzake deze alle aansprakelijkheid van de hand.
 

Akkoord

Door je in te schrijven voor een aktivteit van SPIEGELING, ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden én de Privacyverklaring, zie privacy-statement

NB Deze voorwaarden zijn geactualiseerd op 20-3-2020