Spiegeling School voor Intuïtieve Natuurcoaching

Privacy Verklaring en Algemene Voorwaarden

PRIVACY VERKLARING SPIEGELING

 

SPIEGELING, Intuïtieve en Creatieve Natuurcoaching is gevestigd in Bilthoven en in 2006 opgericht door eigenaar Mirjam Bossink.

SPIEGELING heeft vanaf haar oprichting de Opleiding Intuïtieve Natuurcoaching ontwikkeld en jaarlijks gegeven aan mensen die met mensen werken en die willen leren hoe het vak van natuurcoaching intuïtief in te zetten in de begeleiding van mensen met een coachvraag.
In 2018 is SPIEGELING gestopt met het opleiden van anderen tot natuurcoach en is de nadruk komen te liggen op de maandelijkse Proeverij, wandelingen, (creatieve natuur)workshops en andersoortige aktiviteiten.

Doelgroep van de aktiviteiten van SPIEGELING zijn mensen die open staan voor persoonlijke groei en ontwikkeling en die zich hierbij willen laten spiegelen door de natuur. Bereidheid tot zelfreflectie en zelfinzicht zijn daarbij belangrijke kenmerken!

 

Verzameling gegevens

Ten behoeve van deelname aan de aktiviteiten verzamelt Spiegeling ten behoeve van inschrijving en facturering de volgende gegevens:

* naam (voor- en achternaam)
* adresgegevens: straatnaam, postcode en woonplaats (tbv facturering)
* emailadres
* telefoonnummer

Belangstellenden voor een aktiviteit van SPIEGELING melden zich persoonlijk aan voor deelname via de mail info@spiegeling.net of via de aanmeldpagina op de website www.spiegeling.net
Inschrijving voor aktiviteiten gaat op volgorde van aanmelding en ontvangen betaling. Betaling gaat vooraf en zodra het te verrekenen bedrag op de rekening staat, is deelname gegarandeerd. SPIEGELING hanteert een annuleringsregeling die vermeld staat op de te verzenden factuur.

Daarnaast kunnen mensen zich via de website of via 'losse' mail inschrijven voor ontvangst van de Ezine van Spiegeling die regelmatig wordt verstuurd met daarin spiegelende (natuur)inspiratie en updates over het aktiviteiten aanbod.
 

Verwerking gegevens

SPIEGELING verzamelt via email van de deelnemers aan (Stilte)Wandelingen alleen naam en email + telefoongegevens om deelnemers te kunnen informeren over de praktische bijzonderheden van de wandeling. Ook bankgegevens worden bekend bij overmaking van het deelnamebedrag ter bevestiging van de aanmelding en staan vermeld op de bankafschriften.

[Aanmelding voor een aktiviteit geschiedt altijd (!) door betaling vooraf van het deelnamebedrag, wat tevens de bevestiging van inschrijving is.]

* Voor deelname aan Natuurworkshops en Inspiratiedagen geldt dat inschrijving grotendeels gebeurt via de inschrijfpagina op de website voor genoemde aktiviteit, waarop ook automatisch adresgegevens worden ingevuld.
Deze worden gevraagd om een factuur te kunnen doen uitgaan. Als mensen zich per mail aanmelden, worden om die reden dezelfde gegevens gevraagd.
Deelnemers worden per email van tevoren geinformeerd over nadere praktische bijzonderheden die nodig zijn voor een goed verloop van de aktiviteit en na afloop om - indien aan de orde - aanvullende informatie ten aanzien van de inhoud van de aktiviteit te mailen + eventueel met toestemming gemaakte fotos.
 

* Voor deelname aan de Opleiding Natuurcoaching wordt een uitgebreider en per mail toe te sturen inschrijfformulier gebruikt
waarin –  naast adres, telefoon en email gegevens - gevraagd wordt naar geslacht, geboortedatum plus naar achtergrond, ervaring en motivatie om aan de Opleiding mee te doen. Deze gegevens zijn nodig om te beoordelen of belangstellenden tot de beoogde doelgroep behoren en derhalve aan de Opleiding kunnen worden toegelaten.

NB. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we u vooraf om toestemming door middel van een toestemmingsformulier!


* Voor aanmelding voor ontvangst van de Ezine of een download worden naam en emailadres gebruikt zolang iemand op de verzendlijst staat/wil staan. Uitschrijving is ten alle tijden mogelijk.
Bij afmelding worden de email adressen automatisch gewist en binnen 3 maanden ook definitief uit het computerbestand van SPIEGELING verwijderd, tenzij betrokkene dat anders wil.

 

Noodzaak Gegevens verzameling

Spiegeling heeft de genoemde gegevens nodig voor het goed kunnen organiseren en uitvoeren van aktiviteiten:
* om facturen te versturen
* om benodigde informatie te verspeiden (via mail of telefoon) die samenhangen met deelname aan de aktivtiteit en een goed verloop daarvan
* om ziekte of verhindering vanuit Spiegeling tijdig aan betrokkenen door te kunnen geven
* voor het versturen van de Ezine aan het klantenbestand, zijnde de mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven
* het kunnen doorgeven van andersoortige relevante informatie in bijvoorbeeld onverwachte situaties vanuit Spiegeling als organisatie

 

Toestemming

Na afloop van deelname aan een aktiviteit, of al bij aanmelding, wordt toestemming gevraagd om de email gegevens te kunnen gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden en te informeren over vervolgaktiviteiten van Spiegeling, onder andere middels de regelmatig te versturen Ezine of anderszins via email.
Bij aanmelding voor de Ezine wordt gevraagd om een akkoordverklaring met het Privacy regelement van Spiegeling én voor het regelmatig ontvangen van berichten.

Bij samenwerking met derden, zal vooraf (!) toestemming worden gevraagd of persoonlijke gegevens zoals naam en emailadres (en mogelijk NAW gegevens) met hen gedeeld kunnen worden. SPIEGELING verklaart hierbij niet zonder toestemming gegevens aan derden te zullen verstrekken voor eigen gebruik!
 

Samenwerking met derden

SPIEGELING werkt regelmatig samen met andere collega Zzp´ers om gezamenlijk een aktiviteit aan te bieden, of met gastdocenten aan de Opleiding Natuurcoaching die al dan niet zelfstandig een eigen lesdag verzorgen.
Gegevens die functioneel zijn voor de organisatie en uitvoering van de betreffende aktiviteit, worden met de samenwerkingspartner gedeeld, maar altijd onder eindverantwoordelijkheid van SPIEGELING!
Dit geldt eveneens als een derde namens Spiegeling een aktiviteit verzorgt, bijvoorbeeld bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de directeur/hoofdtrainer, zijnde Mirjam Bossink.

Concluderend: SPIEGELING deelt gegevens niet met derden zonder toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van aktiviteiten van SPIEGELING, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht gegevens verwerken, zoals de website beheerder, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens. SPIEGELING blijft ook hierbij eindverantwoordelijk voor de verwerking.
 

Bewaartermijn

Spiegeling zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens nodig zijn. Inschrijf- en factuurgegevens + email uitwisseling met 'betalende klanten' dienen als wettelijk bewijs tenminste 7 jaar lang bewaard te blijven ten behoeve van eventuele controle door de Belastingdienst.
SPIEGELING verklaart hierbij de gegevens niet te zullen verstrekken aan derden, anders dan de Belastingdienst of boekhouder/accountant.
Alle data die SPIEGELING bewaart zijn ten behoeve van de wettelijke verplichting ten aanzien van een aantoonbare en juiste bedrijfsvoering.
 

Gebruik van foto en film materiaal

Tijdens aktiviteiten van SPIEGELING kunnen foto´s en/of een filmpje worden gemaakt voor plaatsing in de Ezine ter illustratie, of op de website of flyerrvoor promotie doeleinden van het aanbod van SPIEGELING.
Aan deelnemers zal altijd van tevoren expliciet worden gevraagd om hun (schriftelijke) toestemming daarvoor te geven.
Ook voor  het maken van foto's of filmpjes tijdens een aktiviteit, zal altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de deelnemers en hiernaar gehandel worden.

 

Waarborging veiligheid

SPIEGELING neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de website van SPIEGELING met een wachtwoord + SSL beveiligd om datalekken te voorkomen en de laptop waarop gegevens worden verwerkt beveiligd met een wachtwoord.

Dit geldt eveneens voor de opslag van gegevens als backup op de externe harde schijft.

Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of dat er toch aanwijzingen zijn van misbruik, of als je anderszins zorgen of bezwaren hebt rondom de gehanteerde Privacy door SPIEGELING neem dan contact op via info@spiegeling.net

 

Contactgegevens Spiegeling

Wanneer je in verband met de Privacy en verwerking van gegevens contact wilt opnemen met SPIEGELING kan dat via onderstaande gegevens:

Tenaamstelling: Coachingspraktijk Spiegeling t.n.v. M.H.J.T. Bossink

Straatnaam en  huisnummer: Saturnuslaan 25

Postcode en plaats: 3721 SE Bilthoven

Telefoon: 06.423 65 144

Email: info@spiegeling.net

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30215230

 

Aldus de Privacyverklaring van SPIEGELING, opgetekend in de persoon van Mirjam Bossink, eigenaar/directeur
25 mei 2018ALGEMENE VOORWAARDEN SPIEGELING

 

Aktiviteiten aanbod Spiegeling

De aktiviteiten die SPIEGELING aanbiedt, zijn in chronologische volgorde te vinden op de agendapagina van de website. Inschrijving voor een aktiviteit geschiedt altijd schriftelijk: door aanmelding via de website of door een apart aanmeldingsmailtje te sturen naar info@spiegeling.net.

 

Inschrijving voor aktiviteiten

Bij inschrijving voor een aktiviteit wordt het deelnamebedrag overgemaakt op de bankrekening van SPIEGELING. Om dit bedrag te voldoen ontvang je – na ontvangst van je aanmeldingsbericht - per mail een factuur met daarop je voor- en achternaam + adresgegevens. Met ontvangst van je overmaking is je deelname automatisch bevestigd en je plaats gereserveerd. Aanmeldingen gaan op volgorde van ontvangen betaling en zijn definitief als het bedrag is ontvangen. Voor sommige aktiviteiten geldt een aparte annuleringsregeling die vooraf aan de deelnemer bekend is gemaakt.

 

Minimum aantal deelnemers

De aktiviteiten hebben doorgaans een minimum aantal deelnemers om het door te kunnen laten gaan. Indien het minimum aantal deelnemers tot een maand voor de geplande startdatum niet is behaald, kan de aktiviteit én de inschrijving door SPIEGELING worden geannuleerd.
Het ontvangen inschrijvings bedrag wordt hierbij gerestitueerd aan de deelnemer. SPIEGELING is niet aansprakelijk voor overige kosten (of ander praktisch ongemak) die de deelnemer mogelijk heeft gemaakt.

 

Annulering door Spiegeling

SPIEGELING heeft altijd het recht de aktiviteit te annuleren wegens te weinig deelnemers, overmacht of andere gewichtige (persoonlijke) omstandigheden. Onder overmacht of gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn, dat gebondenheid van Spiegeling aan de uitvoering van de aktiviteit in redelijkheid niet kan worden gevergd.
In dat geval zal SPIEGELING zorg dragen voor restitutie van het reeds ontvangen deelnemersbedrag. SPIEGELING kan ook hierbij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel gemaakte kosten door de deelnemer (of ander praktisch ongemak), anders dan het betaalde deelnemersbedrag.

 

Annulering door de deelnemer

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij SPIEGELING. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.
Per aktiviteit geldt een annuleringsregeling die vermeld staat op de bijbehorende factuur die je bij betaling ontvangt.
Deze annuleringsregeling is bindend. Voor onverwachte urgentie omstandigheden (ernstige ziekte, overlijden of anderszins urgent) kan - in onderling overleg (!) - eventueel een uitzondering worden gemaakt.

 

Privacy

SPIEGELING verklaart hierbij zorgvuldig om te zullen gaan met de persoonsgegevens van de deelnemer en die niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor correspondentie inzake de aktiviteit waaraan wordt deelgenomen. In verband met de wettelijke verplichting door de Belastingdienst, zullen inschrijfgegevens tot 7 jaar na aanmelding in de administratie van SPIEGELING worden bewaard.

 

Vertrouwelijkheid

SPIEGELING gaat ervan uit dat alle persoonlijke informatie die tijdens een aktiviteit door de deelnemer wordt gedeeld ten aanzien van diens eigen proces, achtergrond en ervaring tijdens de aktiviteit' binnenskamers' blijft en niet door SPIEGELING, noch door de deelnemers, naar buiten toe met derden wordt besproken.
Indien SPIEGELING als voorbeeld een casus zou willen gebruiken ter illustratie op de website, zal dit altijd anoniem en met onherkenbaarheid des persoons weergegeven worden. Bij twijfel zal SPIEGELING eerst contact opnemen met de desbetreffende persoon.

 

Aansprakelijkheid en disclaimer

Deelname aan een aktiviteit geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid van de aanmelder.

SPIEGELING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de aktiviteit door onvoorziene omstandigheden ,  noch voor eventuele ongevallen, letsel, of – in welke vorm dan ook - beschadiging, verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen en/of andersoortige persoonlijke schade van de deelnemer.

 

Akkoord

Door je in te schrijven voor een aktivteit van SPIEGELING, ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden én de Privacyverklaring.

 

naar boven

Agenda

01 september 2019GRATIS Kennismakingsworkshop(s) Creatieve Vrouwenkrachtcirkel tijdens Open Dag Zuiderlicht13 september 2019Proeverij: intuïtief kennismaken met de spiegel van de natuur24 september 2019Creatieve Vrouwen Krachtcirkel voor bewuste en intuïtief gevoelige vrouwen, cyclus van 5 avonden11 oktober 2019Proeverij: intuïtief kennismaken met de spiegel van de natuur02 november 2019Allerzielen wandeling in herinnering aan overleden dierbaren15 november 2019Proeverij: intuïtief kennismaken met de spiegel van de natuur

SPIEGELING School voor Intuïtieve Natuurcoaching 06-42 36 51 44 info AT spiegeling DOT net KvK 30215230